your Information(तपाइको जानकारी)

We will not, in any circumstances, share your personal information with other individuals or organizations without your permission, including public organizations, corporations, or individuals, except when applicable by law. We do not sell, communicate, or divulge your information to any mailing lists.
कुनै पनि किसिमको कानुनी प्रयोजन वा कानुन सम्मत ढंगबाट बाहेक हामी कुनै पनि हालतमा तपाइँको अनुमति बिना, तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी अन्य व्यक्ति वा संगठन, सार्वजनिक संगठन, कम्पनी वा व्यक्ति लगायतलई साझेदारी गर्दैनौँ। हामी कुनै पनि मेलिंग सूचीमा तपाइँको जानकारी बेच्ने, कुराकानी गर्ने वा खुलासा गर्ने छैनौँ।